divan edebiyatından seçme beyitler


tanım numarasına göre sırala
başlık içinde ara

  >>

 1. türklerin islam dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır. arap ve fars edebiyatlarının etkisi altında gelişmiştir. bu etki, arapça ve farsça sözcüklerin önce türkçe, sonra osmanlıca'ya girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir. bu akımın "divan edebiyatı" olarak adlandırılmasının nedeni, şâirlerin, şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarıdır.

  “cihan-ara cihan içindedür arayı bilmezler
  ol mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler”


  "hakk-perestim arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir,
  bir nefes tevhidden ayrılmadım allah bir.”


  dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
  olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne
  ( sir 04/07/2011 00:10)
 2. "dest-bûsi ârzusıyla ger ölsem dostlar
  kuze eylen toprağım, sunun anunla yâre su"

  hazret-i fuzulî-i bağdadî'ten bol edebî sanatlı bir beyit daha. elini öpmek arzusuyla ölecek ama mezarında sevgilinin dudaklarından öpecek. *
  ( berxwedan 05/07/2011 14:19)
 3. güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder
  nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni

  [ nedim ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:29)
 4. Âşık ol ammâ alâyıkdan berî et gönlünü
  ne ham-ı gîsûya meftûn ne esîr-i gabgab ol

  [nefi]

  (aşık ol ama diğer ilgilerden kurtar gönlünü. ne güzelin saçlarının kıvrımlarına tutul ne de çenesinin esiri yap gönlünü)
  ( emektar 03/02/2013 21:11 ~ 03/02/2013 21:15)
 5. Âh u feryâd ile dil her zamân dâd ister
  kahramân-ı nigehi hısm ile cellâd ister

  [nefi]

  (gönül her zaman ah ve feryat ederek adalet ister. kahraman bakısı öfkeyle cellat ister.)
  ( emektar 03/02/2013 21:17)
 6. iltifât etmez dirîgâ ol seh-i âlî-cenâb
  gam helâk etdi bizi sun sâkîyâ lutf et sarâb

  [nefi]

  (o serefli cömert padisah yüzünü çevirip bakmaz itibar etmez yazık. dert mahvetti bizi ey
  sâki sarap sun bize.)
  ( emektar 03/02/2013 21:21)
 7. "derdime vakıf değil canan beni handan bilir
  hakkı vardır şad olanlar herkesi şadan bilir"


  fuzuli demiş.

  ( ikks 06/08/2014 12:27)
 8. dil oldı şem' bezmüne pervâne şem'üne
  maksûdı yanmadur nice olursa tâ seher

  sultan beyazit için yazılmış beyit

  ( necati ) 2011 lys sınavında sorulmuş kişi... hayret ettim
  ( thehatip 04/07/2011 23:15)
 9. bir şûlesi var ki şem'i cânın.
  fânûsuna sığmaz âsûmanın.

  [ şeyh galip ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:30)
 10. ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş
  vâr ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş

  gam çekme hakîkatde eğer ârif isen
  farz eyle ki el'ân yine âlem yoğ imiş

  [ nef'i ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:31)
 11. haddeden geçmiş nezaket yâl-u bal olmuş sana

  mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana

  üstad nedim'den...
  ( karamatem 05/07/2011 14:31)

 12. bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
  biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz

  çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde
  biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

  top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine
  kişver-i câhın nice sengîn hisârın görmüşüz

  bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
  ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

  bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi
  biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmüşüz

  bir gün eyler dest-beste pây-gâhı cây-gâh
  bî-aded mağrûrun sadr-ı i’tibârın görmüşüz

  kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
  biz bu bezmin nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz

  [ nabi ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:33)

 13. tahammül mülkünü yıktın hülagü han mısın kafir
  aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

  [ nedim ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:34)

 14. dâr-ı dünyâ delü gönlüm gibi vîrân olsa
  ne cihan olsa ne cân olsa ne hicran olsa

  kâşkî sevdügümi sevse kamu ehl-i cihan
  sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa

  bir demür tağı delüp boynına almak gibidür
  her kişi âşık olurdı eğer asan olsa

  şâdmânam gam-ı yâr ile sevinmez yokdur
  bir gedâ cümle cihan mülkine sultân olsa

  cân atar karşu çıkar izzet eder ey yahya
  hançer-i dilber ile bir çıkıştır cân olsa

  [ taşlıcalı yahya ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:35)
 15. ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni
  bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni

  [ fuzuli ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:36)
 16. canı canan dilemiş, vermemek olmaz, ey dil
  ne niza eyleyelim, ol ne senindir, ne benim.

  [ fuzuli ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:37)
 17. derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
  bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben

  [ nef'i ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:38)
 18. avâzeyi şu âleme davut gibi sal
  bâki kalan bu kubbede bir hoş sâda imiş

  [ baki ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:39)
 19. bâkî yine mey içmeğe and içti demişler
  dîvâne midir bâde dururken içe andı

  [ baki ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:41)
 20. cem'iyyet-i ağyârı ger etmezse perîsân
  çarh-ı feleği aksine gerdân ederim ben


  [nefi]

  (baska, yabancı toplulukları dağıtmazsa eğer; kaderin çarkını tersine döndürürüm ben.)
  ( emektar 03/02/2013 21:25)
 21. "kendine bir hoşça bak;alemin özüsün sen;varlıların gözbebeği olan insansın sen."
  şeyh galip
  ( zeytin 03/02/2014 15:27)
 22. --- alıntı ---

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola
  zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

  --- alıntı ---

  ( æ 06/08/2014 13:27 ~ 06/08/2014 13:31)
 23. ne beyan-i hale cu'ret ,ne figana takatim var.
  ne reca yi vasla gayret,ne firaha kudretim var.

  ne halimi anlatmaya cüretim var ne de bağırmak için kuvvetim.
  ne vuslat için gayret ediyorum ne de ayrılığa güç yetirebiliyorum.
  ( aripiprazole 06/09/2014 21:55)
 24. reng-i gül'izâr olubdur rûy-i gül-zâr yârime
  berg-i gül çün bâliş-i gül-fâm olubdur yârime
  (fevrî)
  -----
  lâhika: fevrî nâm müteşair bu fakir u hakirdir.
  ( men çe gûyem târem çe zened 08/10/2014 23:30)
 25. malumdur benim sühanım mahlas istemez
  fark eyler anı şehrimizin nükte-danları
  ( sir 04/07/2011 23:13)

>>


cogito sözlük - 2014 |

duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.