divan edebiyatından seçme beyitler


tanımları artı sayısına göre sırala
başlık içinde ara

  >>

 1. türklerin islam dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır. arap ve fars edebiyatlarının etkisi altında gelişmiştir. bu etki, arapça ve farsça sözcüklerin önce türkçe, sonra osmanlıca'ya girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir. bu akımın "divan edebiyatı" olarak adlandırılmasının nedeni, şâirlerin, şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarıdır.

  “cihan-ara cihan içindedür arayı bilmezler
  ol mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler”


  "hakk-perestim arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir,
  bir nefes tevhidden ayrılmadım allah bir.”


  dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
  olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne
  ( sir 04/07/2011 00:10)
 2. malumdur benim sühanım mahlas istemez
  fark eyler anı şehrimizin nükte-danları
  ( sir 04/07/2011 23:13)
 3. dil oldı şem' bezmüne pervâne şem'üne
  maksûdı yanmadur nice olursa tâ seher

  sultan beyazit için yazılmış beyit

  ( necati ) 2011 lys sınavında sorulmuş kişi... hayret ettim
  ( thehatip 04/07/2011 23:15)
 4. tutalum zenbîl ile gökden iner meh-pâreler
  a begüm yerden mi çıkdı âşık-ı bî-çâreler

  [ necâtî beg ]
  ( berxwedan 04/07/2011 23:32)
 5. arzu hal etmeye cana seni tenha bulamam
  seni tenha bulucak kendimi asla bulamam
  ulvi

  ( alakasıyok bence 04/07/2011 23:46)
 6. "dest-bûsi ârzusıyla ger ölsem dostlar
  kuze eylen toprağım, sunun anunla yâre su"

  hazret-i fuzulî-i bağdadî'ten bol edebî sanatlı bir beyit daha. elini öpmek arzusuyla ölecek ama mezarında sevgilinin dudaklarından öpecek. *
  ( berxwedan 05/07/2011 14:19)
 7. güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder
  nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni

  [ nedim ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:29)
 8. bir şûlesi var ki şem'i cânın.
  fânûsuna sığmaz âsûmanın.

  [ şeyh galip ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:30)
 9. ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş
  vâr ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş

  gam çekme hakîkatde eğer ârif isen
  farz eyle ki el'ân yine âlem yoğ imiş

  [ nef'i ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:31)
 10. haddeden geçmiş nezaket yâl-u bal olmuş sana

  mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana

  üstad nedim'den...
  ( karamatem 05/07/2011 14:31)

 11. bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
  biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz

  çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde
  biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

  top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine
  kişver-i câhın nice sengîn hisârın görmüşüz

  bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
  ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

  bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi
  biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmüşüz

  bir gün eyler dest-beste pây-gâhı cây-gâh
  bî-aded mağrûrun sadr-ı i’tibârın görmüşüz

  kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
  biz bu bezmin nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz

  [ nabi ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:33)

 12. tahammül mülkünü yıktın hülagü han mısın kafir
  aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

  [ nedim ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:34)

 13. dâr-ı dünyâ delü gönlüm gibi vîrân olsa
  ne cihan olsa ne cân olsa ne hicran olsa

  kâşkî sevdügümi sevse kamu ehl-i cihan
  sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa

  bir demür tağı delüp boynına almak gibidür
  her kişi âşık olurdı eğer asan olsa

  şâdmânam gam-ı yâr ile sevinmez yokdur
  bir gedâ cümle cihan mülkine sultân olsa

  cân atar karşu çıkar izzet eder ey yahya
  hançer-i dilber ile bir çıkıştır cân olsa

  [ taşlıcalı yahya ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:35)
 14. ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni
  bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni

  [ fuzuli ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:36)
 15. ask derdiyle hosem el cek ilacimdan tabib
  kilma derdime derman kim helakum zehri dermanundadur

  [ fuzuli ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:36)
 16. canı canan dilemiş, vermemek olmaz, ey dil
  ne niza eyleyelim, ol ne senindir, ne benim.

  [ fuzuli ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:37)
 17. derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
  bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben

  [ nef'i ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:38)
 18. belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül
  gam gelse dile bâis-i müserret olur

  [ nef'i ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:39)
 19. avâzeyi şu âleme davut gibi sal
  bâki kalan bu kubbede bir hoş sâda imiş

  [ baki ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:39)
 20. bâkî yine mey içmeğe and içti demişler
  dîvâne midir bâde dururken içe andı

  [ baki ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:41)
 21. ben umardım ki seni yar-ı vefa-dar olasın
  ne bileydim ki seni böyle cefa-kar olasın

  reh-i aşkında neler çektüğüm ey dost benüm
  bilesin bir gün ola aşka giriftar olasın

  beni azade iken aşka giriftar itdün
  göreyim sen de benim gibi giriftar olasun

  beddua etmezem amma huda’dan dilerim
  bir senin gibi cefa-kara heva-dar olasun

  şimdi bir haldeyüz kim, ilenen düşmanına
  der ki, mihri gibi sen dahi siyeh-kar olasun

  [ mihri hatun ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:42)
 22. esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
  benzer esîr-i turra-i cânânsın ey gönül

  [ nedim ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:43)
 23. gün yüzünde hat belürse gözlerüm giryân olur
  hâle görünse kenâr-ı mâhda bârân olur

  la‘lün içün gözlerün birbirine hançer çeker
  ol iki mest arasında korkaram kim kan olur

  gül budagı gibi gülşende salınsan nâz ile
  karşuna başın salup serv-i revân hayrân olur

  zülfi üstinde gören der gûşe-i ebrûsını
  sâyesi tutmış cihânı nice hoş eyvân olur

  gizledi hattı dehânî hâtemin dilde dutar
  şimdi fitne devridür yok yere çok bühtân olur

  [ hoca dehhani ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:44)
 24. yaralı bağrımı ger derd ile yaram kime ne
  yâre yâr olmak için câna kıyaram kime ne

  aşk yolunda cihân varlığı çün yokluktur
  varımı yoğumu ger verem ü varam kime ne

  kâr u bârım kamusu câm-ı dil-ârâm iledir
  bâri hulkuyla geri bî-ser ü kârem kime ne

  kime ne söyler isem sen dahi kimsin derler
  ben dahi hasret ile zâr ü nizârem kime ne

  eli ile özünü derde koyar derler imiş
  görür iken girerim oda yanaram kime ne

  zühd ü dîn fikri n'olur câdû gözünü göreli
  geceler mest ü seher deng ü humâram kime ne

  şeyhîyim kim komuşum cânımı dilber yoluna
  bende kimin nesi var bende-i yârem kime ne

  [ şeyhi ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:46)
 25. yüzüne medh edeni sanma dost bir ben isem
  yolunda medhini gör gaibane kim söyler

  [ bağdatlı ruhi ]
  ( gaddarzâlim yarımâlim 05/07/2011 14:48)

>>


cogito sözlük - 2014 |

duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.